Hệ thống Taxi

Danh bạ các hãng taxi tại Huế.

1. Taxi Mai Linh

    +84 54 3898989

    +84 54 3824747

 

2. Taxi Hương Giang

   +84 54 3787878

   +84 54 3878787

 

3. Taxi Thành Công

    +84 54 3575757

    +84 54 6575757

 

4. Taxi Hoàng Sa

    +84 54 3757575

 

5. Taxi GILI

   +84 54 3828282

 

6. Taxi Vàng

    +84 54 3797979

 

7. Taxi Hoàng Anh

   +84 54 3555555