Karaoke Sắc Màu

Địa chỉ : Kiet 24 le Thanh Tong, Thanh Pho Hue
Điện thoại : +84 54 3522677