Karaoke BLUE

Địa chỉ : Lương Văn Can, An Cựu, tp Huế
Điện thoại : +84905040606