Karaoke Vertu

Địa chỉ : 33, Xuân Thủy, tp. Huế
Điện thoại : +84 934708413