Cafe Thư Viên

Địa chỉ : 78 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, tp. Huế