Vuvuzalo Beer Club

Địa chỉ : 29 Nguyễn Thái Học, TP Huế
Điện thoại : +84 0935221918