DMZ Bar

Địa chỉ : 61 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3823414
Fax : +84 543817357
Email : dmzbar@dmz.com.vn