Vũ trường ASTA

Địa chỉ : 9 Hùng Vương, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3933640