Phở Châu Loan

Địa chỉ : 78 Bến Nghé, tp Huế
Điện thoại : +84 54 3822777