Chè Cung Đình Huế

Địa chỉ : 31 Nguyễn Huệ, Tp. Huế