Bánh bèo Bà Cư

Địa chỉ : 107 Nguyễn Huệ, Huế
Điện thoại : +84 54 3832895