Bánh bèo nậm lọc Hàng Me

Địa chỉ : 45 và 12 Võ Thị Sáu, thành phố Huế
Điện thoại : +84 54 3837341