Phở Sài Gòn

Địa chỉ : 10 Nguyễn Văn Cừ, tp. Huế
Điện thoại : +84 54 3848662