Nhà hàng Chân Quê

Địa chỉ : 08/01 Thủy Xuân, Huế
Điện thoại : +84 54 886523