Nhà hàng Bà Chanh

Địa chỉ : 09 Trường Chinh, Huế
Điện thoại : +84 54 3823311