Nhà hàng CHIC

Địa chỉ : Lưu Hữu Phước, Vỹ Dạ, tp. Huế
Điện thoại : +84 54 3957957