Nhà nghỉ Hương Ngọc

Địa chỉ : Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế
Điện thoại : +84 914066037