Nhà nghỉ An Dương

Địa chỉ : phường Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế
Điện thoại : +84 54 3854451