Nhà nghỉ Khánh Ly

Địa chỉ : 267 Hồ Chí Minh, TT A Lưới
Điện thoại : +84 905878650
null