Nhà nghỉ Minh Giang

Địa chỉ : 60 Chu Văn An, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3833399