Nhà nghỉ Nhật Thành

Địa chỉ : 17 Chu Văn An, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3935589