Nhà nghỉ Thanh Thảo

Địa chỉ : 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3933966