Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ : 16 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3823635