Nhà khách Hùng Vương

Địa chỉ : 03 Hùng Vương, Huế