Nhà khách Đường Sắt

Địa chỉ : 131 Thạch Hãn, Huế
Điện thoại : (84-54) 816324