Nhà khách Tổng Liên Đoàn cơ sở II tại Huế

Địa chỉ : 86 - 79 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3823675
Fax : +84 234 3825796