Khách sạn Nguyễn Huệ

Địa chỉ : 100 Nguyễn Huệ, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3833133
Fax : +84 234 3833598