Khách sạn Ngự Bình

Địa chỉ : 130 Trần Phú, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3825752
Fax : +84 234 3886858