Khách sạn Thanh Uyên

Địa chỉ : 14 Bà Triệu, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3999888
Fax : +84 234 3939666
Email : resa@thanhuyenhotelhue.com