Khách sạn Thái Bình II

Địa chỉ : 02 Lương Thế Vinh, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3827561
Fax : +84 234 3827560
Email : sales@thaibinhhotel-hue.com