Khách sạn Cố Đô

Địa chỉ : 32 Trường Chinh, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3826249
Fax : +84 234 3826252