Liên hệ


Trung tâm Festival Huế

44 Đặng Dung, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 84.234. 3822591 - 3883332
Fax: 84.234. 3830087
Email: info@huefestival.com

Xin cảm ơn! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi.
(*) Cấc trường * bắt buộc nhập .
Mã bảo vệ nhập chưa đúng