Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Festival Huế

Trung tâm Festival Huế ban hành Thông báo số: 167/TB-TTF tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Festival Huế
;

 

Trung Tâm Festival Huế