Thông báo về việc chuyển trụ sở

Trung tâm Festival Huế xin thông báo việc thay đổi trụ sở làm việc như sau:
;

Kể từ ngày 12/12/2021, trụ sở làm việc của Trung tâm Festival Huế đã được di chuyển từ 01 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế đến địa chỉ số 44 Đặng Dung, Phường Đông Ba, TP Huế.

Các thông tin liên hệ khác như: Số điện thoại: 0234.3822591/ 3883331/3883332; Fax: 0234.3830087; Địa chỉ e-mail: info@huefestival.com và website: huefestival.com không thay đổi.

Trung tâm Festival Huế xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để tiện liên hệ công tác.