Trung tâm Festival Huế

Địa chỉ : 17 Lê Lợi - Huế, Việt nam
Điện thoại : (84-54). 823050
Fax : (84-54). 830087
Email : info@huefestival.com