2312.2014

Festival Nghề truyền thống Huế 2015 - “Tinh hoa nghề Việt”

Phát huy thành qủa các kỳ Festival chuyên đề Nghề truyền thống Huế những năm 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 và thành công của Festival Huế 2014, Festival Nghề truyền thống Huế 2015 sẽ được tiếp nối từ...

TVC Festival Huế 2020