Ngân hàng Công Thương (Vietinbank)

Địa chỉ : 20 Hà Nội, thành phố Huế
Điện thoại : (84-54) 826187