Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế

Ngày 12 - 9 - 1899, Trường Bá công Bá nghệ (tiền thân của trường Trung học Công nghiệp Huế hiện nay) được thành lập từ 1899 đến 1924, trường được đặt ở Thành nội, vị trí gần Viện đô sát, Sở Canh nông (gần trường Ðại học Nông Lâm hiện nay). Ðến năm 1925 trường được chuyển ra địa điểm hiện nay và đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế.
;
Trong quá trình phát triển của đất nước, trường đã thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, cho đến nay mới chính thức với cái tên: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Trang sử chói lọi của trường khởi đầu từ những năm 1925 - 1926, khi phong trào có bước chuyển động mới và trong trường xuất hiện tổ chức Thanh niên Cách mạng Ðồng chí Hội. Mở đầu là cuộc đấu tranh của học sinh trường Kỹ nghệ, cuộc bãi khóa chống chính sách cai trị hà khắc của thực dân Pháp vào tháng 3 năm 1926, buộc Khâm sứ phải thay đổi Hiệu trưởng của trường và cải thiện chế độ học tập, sinh hoạt của học sinh. Trong đợt bãi khóa này đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực tạo điều kiện và tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cách mạng, tổ chức Cộng sản sau này của trường Kỹ nghệ thực hành Huế.
Trường đã được tặng thưởng nhiều huân chương độc lập hạng hai, hạng ba. Ðặc biệt năm 1999, trường vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất. Bộ Văn hóa Thông tin đã xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định số 866/QÐ ngày 20/5/1999.