Khai trương Trung tâm Báo chí

Thư mời khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2010
;