Thời trang Áo dài

Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, với hai phần, chiếc áo dài sát thân và quần ống rộng, là một trong những biẻu tượng của bản sắc văn hoá dân tộc.
;

Nhà tạo mẫu Minh Hạnh đã làm chiéc ao dài thêm sinh động và thêm bội phần thẩm mỹ trong đời sống hiện đại bằng cách ứng dụng những loại hàng vải mới đương thời.