Vũ điệu Việt Nam

Vũ điệu Việt Nam sẽ giới thiệu những vũ khúc đặc trưng của các miền Nam, Trung, Bắc với những hình thái múa dân gian của người Việt và các dân tộc thiêu số anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
;

Văn hoá Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng phong phú của nhiều vùng văn hoá. Vũ điệu Việt Nam sẽ giới thiệu những vũ khúc đặc trưng của các miền Nam, Trung, Bắc với những hình thái múa dân gian của người Việt và các dân tộc thiêu số anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.