Xây dựng hồ sơ khoa học Ẩm thực Huế đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 29/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND xây dựng hồ sơ khoa học Ẩm thực Huế để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
;
Việc xây dựng hồ sơ khoa học Ẩm thực Huế nhằm mục đích tôn vinh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản Ẩm thực Huế đối với đời sống cộng đồng đương đại; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của di sản Ẩm thực Huế đối với cộng đồng. Từ đó, triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả Ẩm thực Huế gắn với các hoạt động quảng bá di sản, văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
 
Xây dựng hồ sơ di sản Ẩm thực Huế góp phần thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Nội vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Khoa học Lịch sử, Hội Văn nghệ dân gian Thừa Thiên Huế triển khai Kế hoạch lập hồ sơ. Việc xây dựng hồ sơ khoa học Ẩm thực Huế sẽ được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế với thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 sẽ hoàn chỉnh, trình Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
 
Theo svhtt.thuathienhue.gov.vn