Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh

01/01/2010 00:00:00

.