Nhiếp ảnh "Từ các Cố đô hướng về 1000 năm Thăng Long"

01/01/2010 00:00:00

.