Dấu tích Quang Trung Nguyễn Huệ trên đất Phú Xuân Huế

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt...

---